ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/18 prezydenta Miasta Szczecin  z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- korzystanie z posiłków jest odpłatne. Koszty wyżywienia ponoszą rodzice, stawka żywieniowa w naszej placówce zaś wynosi 6 złotych za każdy dzień obecności dziecka.

Zgodnie  z Uchwałą nr XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są opłaty w wysokości 1zł za godzinę przekraczającą czas bezpłatnego świadczenia usług. Miesięczna stawka ustalana jest zatem jako iloczyn stawki godzinowej oraz sumy godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas podstawy programowej (9.00.-14.00). Opłatę wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym odpowiednio na niżej podane rachunki bankowe:

POBYT: 07 1020 4795 0000 9202 0404 3428

ŻYWIENIE: 54 1020 4795 0000 9602 0278 3520