Roczna koncepcja pracy Przedszkola Publicznego nr 41  w Szczecinie na rok 2020/2021

KSIĄŻKI CZYTAMY- ZDROWIE ODKRWAMY”

Książka źródłem wiedzy o zdrowiu

Roczna Koncepcja Pracy  Przedszkola Publicznego nr 41 na rok szkolny 2020/2021 opiera się na podstawowej wartości życia człowieka, jaką jest zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i społeczne. Jednocześnie podkreśla znaczący wpływ szeroko pojętej literatury  jako jednego z głównych źródeł wiedzy o naszym zdrowiu.  Jest to literatura popularno- naukowa, poradniki, encyklopedie, albumy, broszury, czasopisma jak również literatura piękna- wiersze, opowiadania, opowiastki o tematyce prozdrowotnej, bajki terapeutyczne, książki tworzone przez dzieci, nauczycieli, rodziców. Te wszystkie źródła pozwolą nam pogłębić i  usystematyzować wiedzę na temat : zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, zdrowia emocjonalnego, kształtowania postaw prospołecznych oraz ochrony środowiska naturalnego. Nasza tegoroczna  koncepcja jest kontynuacją działań z poprzedniego roku szkolnego. Część z nich nie została zrealizowana w związku z trwającą od marca 2020 pandemią COVID 19. Kolejny rok szkolny rozpoczynamy również z wieloma obostrzeniami epidemiologicznymi, dlatego zadania przedstawione poniżej będą podlegać systematycznej weryfikacji.  W bieżącym roku szkolnym priorytetowymi- celami będą zagadnienia, które będziemy zgłębiać czerpiąc wiedzę i inspiracje z  różnorodnych propozycji wydawniczych.

  1. Dbałość o zdrowie w zakresie higieny systemu nerwowego i narządów zmysłu,
  2. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach ruchowych oraz zabawach na świeżym powietrzu,
  3. Aktywne spędzanie czasu wolnego,
  4. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w oparciu o zasady zdrowego żywienia oraz piramidę żywnościową,
  5. Przestrzeganie praw swoich i innych osób, zrozumienie obowiązków,
  6. Kształtowanie postaw prospołecznych,
  7. Radzenie sobie z własnymi emocjami, akceptacja, zrozumienie, tolerancja i przyjazny stosunek do drugiego człowieka,
  8. Podejmowanie świadomych działań na rzecz ochrony środowiska jako niezbędny czynnik zdrowia każdego człowieka,
  9. Kształtowanie postawy badacza- eksperymentatora zaciekawionego otaczającym światem,
  10. Kontynuacja działań w zakresie realizacji programu promocji zdrowia wynikająca z przynależności do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Podstawą opracowania niniejszej Rocznej Koncepcji Pracy PP41 są również 4 standardy PPZ, których realizacja jest zasadniczym elementem ubiegania się o  Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Realizacja wymienionych niżej standardów  rozpoczęła się w roku 2018 i kontynuowana będzie w latach 2020/2021. W związku z trwającą pandemią COVID 19 ewaluacja standardów i działania związane z otrzymaniem w/w certyfikatu zaplanowane na wiosnę 2020 zostały wstępnie przełożone na jesień 2020.  Ze względów bezpieczeństwa  termin zweryfikowano do wiosny 2021.

PONIŻEJ STANDARDY PODLEGAJĄCE REALIZACJI:

STANDARD 1:  Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

STANDARD  2:    Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

STANDARD 3:  Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań    prozdrowotnych

STANDARD  4: Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

W celu zrealizowania standardów nasze działania obejmują:

1.Popularyzację aktywności fizycznej wśród całej społeczności przedszkola.

2.Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości przez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

3.Kształtowanie u dzieci umiejętności generowania pomysłów i podejmowania decyzji w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.

4.Rozwijanie kompetencji wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w zakresie dbałości o zdrowie własne i innych.

5.Podejmowanie korzystnych dla zdrowia jednostki zmian w  stylu życia dzieci, rodziców, pracowników.

6.Kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistej.

7.Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i pracowników przez stworzenie miłej i satysfakcjonującej atmosfery zabawy, nauki, pracy.

8.Pozyskanie rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa.

9.Propagowanie różnorodnych form rekreacji  wśród dzieci, rodziców i pracowników poprzez integrację sportową społeczności obydwu obiektów z wykorzystaniem zróżnicowanej bazy sportowo- rekreacyjnej obiektów  Malczewskiego- Podhalańska

10.Zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie przez pracowników niepedagogicznych i rodziców uzmysłowienie społecznej roli przedszkola w promowaniu zdrowia.

11.Ukształtowanie postawy aktywnego działacza na rzecz ochrony szeroko rozumianego środowiska społeczno- przyrodniczego u wszystkich członków społeczności przedszkolnej (dzieci, rodzice, pracownicy).

12.Uświadomienie zgubnego wpływu rozwoju cywilizacji na stan środowiska naturalnego.

Lp.Zadania
1ZADANIA OGÓLNOPROGRAMOWE :

 

1)Zatwierdzenie składu  Zespołu d.s. Promocji Zdrowia.

2)Zatwierdzenie kontynuacji Programu Promocji Zdrowia PP41 na lata 2020- 2021

3)Prowadzenie zakładki Przedszkole Promujące Zdrowie na stronie internetowej placówki jednym z warunków ubiegania się o Krajowy Certyfikat

4)Prowadzenie  w holu gazetki ze zmieniającą się 1x w miesiącu tematyką  „Książka źródłem wiedzy o zdrowiu”

5)Podsumowanie z realizacji zadań PPZ na radzie po I i II semestrze

6)Festyn Promocji Zdrowia (przeniesiony z 30.IV.2020. w związku z pandemią COVID 19): prezentacja publiczna   osiągnięć z zakresu promocji zdrowia w PP41 w latach 2015-2020-prezentacja ewaluacji 4 standardów; zawody sportowe dla grup starszych; piknik zdrowotny; stacje ruchowe, żywieniowe, zdrowia emocjonalnego; udział gości przedstawicieli Zespołów do d.s. Promocji Zdrowia z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych; przedstawicieli Rady Rodziców PP41; nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe w PP4, koordynatora Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

7) Dokonanie ewaluacji Programu Promocji Zdrowia i 4 standardów kuratoryjnych, w oparciu o wieloletnie działania w zakresie PPZ w PP41 oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w roku 2020; przygotowanie i złożenie wymaganej dokumentacji  niezbędnej do osiągnięcia Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowia

8)Przygotowanie corocznego sprawozdania kuratoryjnego z działań PPZ

9)Książka- naszym drogowskazem do zdrowia:

*Grupowy Pamiętnik Zdrowia- JESIENNO-ZIMOWY PROJEKT  DLA GRUP STARSZYCH (4,5,8,9) – prowadzenie pamiętnika od 10.2020.do 02.2021.- co miesiąc jeden wpis w postaci prawdziwych historii, które wydarzyły się w grupie, zdjęć, rysunków dziecięcych.

*Księga Zdrowia- JESIENNO-ZIMOWY  PROJEKT DLA GRUP MŁODSZYCH (1,2,3,6,7)- prezentacja przygotowywanych przez nauczyciela bajek o zdrowym odżywianiu, ruchu , higienie; wklejanie ilustracji do bajek wykonanych przez dzieci itp. interpretacje

*Reorganizacja Kącika Uwolnij Książkę- Klub Książek i Czasopism o Zdrowiu

*Powstanie GRUPOWYCH REGULAMINÓW POSTEPOWANIA Z KSIĄŻKĄ

2ZADANIA W ZAKRESIE ZDROWEGO ŻYWIENIA:- „Jestem tym, co jem, zdrowo się odżywiam”

 

1)Przygotowywanie jadłospisów zgodnie z normami i wytycznymi w zakresie zasad zdrowego żywienia z zalecanym stosowaniem określonej ilości produktów poszczególnych pięter piramidy zdrowego żywienia. Zachowanie odpowiedniej proporcji wyznaczonych  dni obowiązujących podczas układania jadłospisów w PP41:

W KAŻDYM TYGODNIOWYM JADŁOSPISIE OBOWIĄZUJE:

·       PONIEDZIAŁEK-DZIEŃ WARZYWNY

·       WTOREK-DZIEŃ OWOCOWY

·       ŚRODA-DZIEŃ ZBOŻA, KASZY, SUSZONYCH OWOCÓW, ORZECHÓW

·       CZWARTEK-DZIEŃ NABIAŁOWY

·       PIĄTEK-DZIEŃ WARZYWNO- RYBNY

2) Konkursy dla dzieci i rodziców:

·       Konkurs międzyprzedszkolny na stronie Bliżej Przedszkola pt: „Poradnik dla Przedszkolaka w formie ilustrowanej książeczki- Dlaczego warto jeść owoce i warzywa”

·       Konkurs dla dzieci i rodziców „Chociaż zima w koło- przedszkolaki jedzą  zdrowo i kolorowo”- rodzic i dziecko tworzy książeczkę tematyczną z własnym tekstem i ilustracjami

3)Całodzienny dostęp wszystkich dzieci do wody pitnej w salach, w okresie letnim również podczas pobytu na podwórku.

4) Bufetowe podawanie posiłków motywujące do dokonywania samodzielnych prozdrowotnych wyborów i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat

5)Unikanie podjadania przez dzieci słodyczy w ciągu dnia (przynoszonych z domu). Stosowanie zdrowych poczęstunków jako podsumowań konkursów i imprez .

6)Zrealizowanie w grupach 1,2,3,6,7 w październiku tematu: „Bajkowe warzywa i owoce”- wykorzystanie literatury dziecięcej do realizacji tematu (opowiadania, wiersze, inscenizacje, teatrzyki)

7)”Umiem korzystać z poradników i czasopism o zdrowym żywieniu”- krótki cykl zajęć obowiązkowych w grupach 4,5,8,9. Podsumowanie w formie spotkania w miarę możliwości z dietetykiem lub kucharzem? W miarę możliwości sytuacji pandemii

8) Dzień Dentysty – pogadanki w grupach (pokazy i wizyty dentysty odwołane do czasu trwania pandemii)

9) Prowadzenie wiosennych hodowli w zielonych kącikach we wszystkich grupach. Wykorzystanie nowalijek do wykonywania sałatek, ozdabiania kanapek; korzystanie z poradników ogrodniczych, czasopism.

10) Dzień Zdrowych Przekąsek- Światowy Dzień Zdrowia; przygotowywanie we wszystkich grupach zdrowych przekąsek (zajęcia gospodarcze) w formie popołudniowego poczęstunku dla rodziców- zaproszenie rodziców do sal na degustację; wykorzystanie profesjonalnych książek kucharskich podczas przygotowań- w miarę możliwości w przypadku pandemii

11)Letni tydzień kolorowych koktajli- cykl zajęć gospodarczych

12)Ocena stanu odżywienia; pomiary, badania porównawcze w skali

przedszkola; BMI, WHTR; wnioski, rekomendacje

3ZADANIA  W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO I DBAŁOŚCI O PRAWIDŁOWY KLIMAT SPOŁECZNY W PLACÓWCE- „Akceptuję, rozumiem, toleruję, opiekuję się, przyjaźnię się”

 

1)Przestrzeganie  Kodeksów Grupowych; modernizacja Kodeksów Grupowych do aktualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

2)Przygotowanie wspólnie z dziećmi w grupach najmłodszych pierwszych wspólnych obrazkowych Kodeksów Grupowych

3)Przypomnienie zasad Kodeksu Zachowań Dzieci i Rodziców w  Ogrodzie, przestrzeganie, uaktualnianie.

4)Reorganizacja Grupowych Kącików Rozładowywania Emocji- celem:

·       zapobiegania przemocy i zachowaniom antyspołecznym,

·        budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i pracownikami przedszkola,

·        szukania alternatywnych sposobów rozładowywania gromadzącego się napięcia emocjonalnego,

·        udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

5)Przestrzeganie praw dzieci i dorosłych równoważone obowiązkami, zgodnie z planowaną ich realizacja w poszczególnych grupach wiekowych.

6)Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” w grupach 4,5,8,9- wykorzystanie materiałów książkowych z programu

7)Warsztaty dla nauczycieli w ramach WDN: „Radzę sobie z wyrażaniem emocji- praca z literatura terapeutyczną”. Stworzenie listy książek o wartościach terapeutycznych z wykorzystaniem platformy Office 365

8)Zajęcia otwarte dla rodziców- „Jak radzić sobie z emocjami”

9)”Literackie ogrody emocji” (ogród obiektu Podhalańska)– emocje w literaturze dla dzieci, prezentacje, czytanie literatury beletrystycznej dziecięcej (patrz program wychowawczy „wychowanie przez czytanie „

4

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWIJANIA SPRAWNOSCI RUCHOWEJ- „Biegam, skaczę, jeżdżę, pływam, w tańcu w ruchu wypoczywam”

1)Przygotowywanie systematycznej i zróżnicowanej oferty zajęć i zabaw ruchowych kierowanych przez nauczycieli podczas codziennego, obowiązkowego pobytu dzieci na powietrzu- obowiązuje odnotowywanie w dzienniku godzin pobytu na dworze oraz wpisywanie tematyki zabaw.

2)Przeprowadzenie corocznej akcji „Sprintem do maratonu”; włączenie dzieci i pracowników przedszkola w kooperacji z czasopismem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

3)Podjęcie w okresie wiosennym projektu rekreacyjno- książkowego „Weekendowa Księga Sportu” (w kooperacji z rodzicami). Podczas weekendów wskazane dzieci przygotowują z rodzicami poszczególne karty księgi- zdjęcia, opisy ,rysunki na temat aktywnego spędzania czasu podczas weekendów. W poniedziałki na zajęciach omawiane są kolejne karty i dołączane do księgi.

4)Obowiązkowe i systematyczne (w okresie wiosennym)wspólne spacery grup młodszych (zgodnie z wytycznymi PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO – 3 z 7, 4 z 8, 5 z 9- w okolice przedszkola i grup starszych do pobliskich parków- ruch na świeżym powietrzu po za obrębem przedszkolnego ogrodu; obowiązuje wpis do  rejestru wyjść po za placówkę. Oglądanie albumów o Szczecinie- odnajdywanie miejsc spacerów.

5)Zdrowa „lekcja biblioteczna” – 1.naprawiamy książkę  2.prawidłowa postawa podczas czytania i oglądania książek

6)Cykliczne imprezy sportowo- integracyjne po za obiektami PP41:

·       Turniej Mikołajkowy w SP56 (wszystkie grupy)?- odwołanie w przypadku trwania pandemii

·       Sportowe Powitanie Lata w SP35 (grupa 5,9)

·       „Śmiech i zabaw to fajna sprawa” (grupa 4,8) na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej

7)”Sport to jest to” Ole Konecke- cykl zajęć przybliżających różnorodne dyscypliny sportowymi w oparciu o w/w pozycję książkową (1 zajęcie w miesiącu połączone z wykonaniem plakatu tematycznego); grupy: 4,5,8,9

8)Udział grup dzieci z rocznika 2014 w testach sprawności COOPERA; badania porównawcze, wnioski, rekomendacje.

5ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I DBAŁOŚCI O  ŚRODOWISKO SPOŁECZNO- PRZYRODNICZE- „Jestem częścią wielkiego świata przyrody”

 

1)Udział wszystkich grup w jesiennej akcji „Cała Polska Myje Ręce”

2)Przestrzeganie zasad oszczędzania wody w gospodarstwie przedszkolnym i domowym- zajęcia tematyczne i działanie praktyczne

3)Zdrowe powietrze, zdrowe płuca-  uwrażliwienie na szkodliwe działanie tytoniu; przygotowanie przez dzieci 6-letnie  przedstawień w grupach o tematyce antynikotynowej „Mamo, tato nie pal”  w oparciu o literaturę prozdrowotną, prezentacja w oparciu o platformę Office 365

4)Akademia Wychowania Słonecznego- zajęcia tematyczne w oparciu o poradniki i czasopisma  w poszczególnych grupach przygotowujące dzieci do bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych w czasie wakacji

3)Poznanie sposobów walki z zanieczyszczeniami ziemi- unikanie zbędnych odpadów, przetwarzanie  odpadów, segregacja odpadów na terenie przedszkola i domu.

4)Świętowanie „Jesiennego sprzątania świata” przez grupy 3,4,5,8,9- grupy indywidualnie na terenie ogrodu

5)Świętowanie „Wiosennego Dnia Ziemi” przez grupy 1,2,6,7

6)Kontynuacja współpracy z EKOPORTEM

7)Poznanie historii „Jak powstaje książka z makulatury?”-grupy 4,5,8,9

8)Przestrzeganie zasady właściwego stosunku do zwierząt- szacunku, miłości, opiekuńczości, niesienia pomocy, uwrażliwienia na krzywdę, pojmowane jako harmonia w przyrodzie:

a)

*literatura tematyczna popularno-naukowa: atlasy zwierząt, encyklopedie

*literatura piękna- bajki o zwierzętach z morałem

*poezja polska- wiersze o zwierzętach

(zorganizowanie w grupach kącików z w/w literaturą systematycznie uzupełnianą w ciągu roku) dostępną dla dzieci

b)działania praktyczne: udział w akcjach charytatywnych typu zbiórka karmy dla kotów, gromadzenie koców do schroniska itp. przez wszystkie dzieci, pracowników i rodziców ;dokarmianie ptaków przez  dzieci z grup młodszych,